6 de març de 2010

La violència de gènere

La violència de gènere continua sent un problema de gran magnitud a tot el món, arrelada en les estructures socials , en els costums i en molts valors culturals que atorguen a les dones un paper d'inferioritat i subordinació en la família i en la societat. La seva gravetat fa necessari el compromís democràtic de tots i totes per aconseguir l'eradicació d'aquesta lacra sense sentit en el segle XXI.

Es evident que en els últims temps s'ha produït un procés de pressa de consciència social sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que aquesta suposa per la convivència democràtica entre homes i dones. Malgrat això, el problema continua sense resoldre, com ho demostren les xifres de víctimes que cada setmana es produeixen. Es per això que des del PSC continuem manifestant la nostra més enèrgica repulsa i condemna contra tot tipus de violència masclista, expressió brutal de la desigualtat entre homes i dones i un atemptat permanent contra els drets humans.

Certament s'han fet avenços molt importants sota l'impuls de tots però en especial del nostre grup polític, com ara l'entrada en vigor i aplicació de la llei Integral contra la violència de gènere, que després de 4 anys ha suposat una millora important en la prevenció, protecció, atenció i recursos per a les dones víctimes de violència. Els recursos assistencials i econòmics, la formació, la sensibilització dels col•lectius professionals, els reconeixement de drets laborals són expressions palpables de treball fet.

També a Catalunya, a l’abril del 2008 s’aprovava per unanimitat del Parlament de Catalunya de la llei dels drets de les dones per l’eradicació de la violència masclista. Una llei que adopta la perspectiva dels drets de les dones defugint d’un punt de vista assistencialista. La llei , entre d’altres, aborda de forma integral totes les formes d'exercir aquesta violència, i els àmbits en les que es pot manifestar, estableix mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç i regula la Xarxa d'atenció a les dones en situacions de violència masclista.

I en també en aquest sentit cal remarcar el compromís del Govern amb l'aprovació de la Llei Catalana d'Educació, en juliol d'aquest any aprovar, en el termini de dos anys, un pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.

Remarcar també el compromís del Govern espanyol d'impulsar la lluita contra la violència de gènere durant la presidència espanyola de la U.E. aquest primer semestre de 2010, amb propostes concretes com la creació d'un Observatori europeu i l'homologació dels sistemes d'informació i vigilància.
Cal continuar i impulsar aquest treball cercant el compromís permanent del conjunt de la societat civil, de les administracions i institucions, amb actuacions normatives i canvis en els models educatius i culturals que promoguin el respecte dels drets humans i les llibertats, que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones a totes les societats del nostre planeta.

Cristina Sánchez-
Vice secretaria- PSC Viladecavalls