2 de juliol de 2011

Situació econòmica de l’Ajuntament de Viladecavalls

COMUNICAT DELS GRUPS POLÍTICS QUE CONFORMEN L’ACORD DE

GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VILADECVALLS.
 
 
Els partits polítics que conformem l’actual govern a l’Ajuntament de


Viladecavalls, una vegada informats de l’actual situació econòmic-financera del nostre

Ajuntament, per part de la fins ara Alcaldessa Sra. Regina Parellada, del fins ara

Regidor d’Hisenda Pública Sr. Antoni Raso i del Secretari-Interventor Sr. Manel

Benito i Gironès, fem la següent declaració pública, adreçada especialment a tots els

veïns i veïnes del poble i treballadors i treballadores municipals:

Que el saldo de tresoreria situat a les diferents comptes corrents que disposa el

nostre Ajuntament, no arriba als 200.000 €, en data 10 de juny d’enguany.

Que el rati d’endeutament, una vegada considerats alguns deutes no reconeguts

en l’actual pressupost, supera els límits que l’actual Llei d’Hisendes Locals, considera

com a correctes.

Que l’Ajuntament té diferents judicis en curs, alguns ja amb sentència

definitiva contraria als interessos econòmics de l’Ajuntament, que pujarien al voltant

dels 2,5 mill. d’euros, més possibles interessos i despeses. Alguns d’aquests litigis, és

remunten a l’exercici 2.002.

Que l’Ajuntament, té un grup de factures no comptabilitzades i no pagades,

corresponents a obres efectuades els anys 2007, 2008 i 2.009, i per les quals no hi havia

partida als pressupostos municipals, per un import total de 1.287.000 euros. Aquestes

factures varen ser objecte d’una auditoria tècnica que va determinar que el seu import

hauria d’haver estat d’uns 897.000 euros. Donat que això afecta a diferents industrials,

ha donat lloc a un important grup d’expedients, amb variacions posteriors, els quals es

troben en fases diferents per a la seva resolució, amb la complexitat administrativa i

dedicació que això comporta.

Que l’empresa Viladecavalls Multigestió, SLU , propietat 100% de

l’Ajuntament, necessitaria 1.350.000 mill. d’euros aproximadament, per acabar la

promoció de pisos del carrer de les orenetes. Cal afegir a aquest passiu, l’actual hipoteca

que a 31/12/2010 pujava 8,8 mill. d’euros, de la que ja s’acabat el període de carència i

per tant a partir d’ara començarem a retornar també el capital.

Que a 31/12/2010 , l’endeutament net del nostre Ajuntament, sense tenir en

compte l’empresa Viladecavalls Multigestió, ascendia a 6.594.000 euros, segons consta

al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Que una vegada assumida la magnitud d’aquest endeutament, revisem dos

informes econòmics, (auditories), redactats per la Diputació de Barcelona, referents als

exercicis 2.007 , 2.008 i 2.009 , pel que sembla principal origen d’aquest desequilibri

financer, en els quals ja hi constant recomanacions com la de dur a terme un pla de

sanejament financer, (que no es va dur a terme), i en els que es posen de manifest:

“La manca de controls legals en alguns procediments administratius ...”

“Que les despeses corrents no disposen d’alguns controls legals significatius, no

existint fiscalització ( es a dir control) prèvia de les esmentades despeses “

“Que per determinats processos inversors, no s’ha seguit la Llei de Contractes de

l’Administració Pública, no havent-se formalitzat els expedients de contractació que

estipula la llei” , etc ...

Que arribat a aquest punt, i a dia d’avui, ens veiem amb l’obligació

d’informar a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls així com als treballadors i

treballadores municipals, de la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament.

Per part de l’actual equip de govern d’aquest Ajuntament, i donant compliment

a un dels nostres principals objectius que és la transparència en la gestió, donem per

finalitzat aquest comunicat.

Creiem que ara es el moment en el que tothom ha de fer la seva reflexió ...

Viladecavalls, a 27 de juny del 2.011